icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
سرمایه ثبت شده:
10,500,000
نماد:
سپرده
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
671202
گزارش فعالیت ماهانه در تاریخ 1400/06/31
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد