مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايران داروايران دارو10100394490الياس کهزاديالياس کهزادي5989987171عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس
گروه دارويي سبحانگروه دارويي سبحان10100711350ميثم قاسميميثم قاسمي4591346722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سبحان داروسبحان دارو10102402553علي مرتضوي تبريزيميثم مفتاحي0074246781عضو هیئت مدیرهموظفدکتر
گروه سرمايه گذاري البرزگروه سرمايه گذاري البرز10100443908بهرام دارائيبهرام دارائي4072209694رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کي بي سيکي بي سي10861220664رضا دبستانيرضا دبستاني1281067873نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
الياس کهزادي