مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران - نماد: ماديرا(ماديران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-056 مورخ 1398/07/06، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/28 درمحل تهران، بالاتر از ميدان ونک، خيابان خدامي، تقاطع خيابان آفتاب، پلاک3، ساختمان شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران، طبقه منفي1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران277513562.31 %
مظفر نسيري اميري24039472520.03 %
اميرعلي اميري24039512320.03 %
اميررضا نسيري اميري24039672420.03 %
اميرمسعود اميري24339572420.28 %
جمع99233365282.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرخ نسيري اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک ثقفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالحسن شهراسبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحدت ساساني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
1,000,000 1,000,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد به شرح ذيل مي باشد: - اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام -ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. مطابق مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کليه سهامداران محترم تقاضا مي گردد به منظور أخذ برگه ورود به جلسه در روز يکشنبه مورخ 28/07/1398 از ساعت 8:30 الي 9 به محل شرکت مراجعه و با در دست داشتن کارت ملي يا وکالت نامه رسمي، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.