مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت خدمات انفورماتيک - نماد: رانفور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 درمحل  هتل بزرگ ارم به نشاني ميدان ونک،بزرگراه حقاني، تقاطع بزرگراه همت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1901739402.26 %
شرکت ملي انفورماتيک801961451995.47 %
جمع820978845997.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن انتظاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا ناصري نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر کاظمي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرضا شاکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ملي انفورماتيک81870اصلیمحمدحسن انتظاري0039837386رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت خدمات انفورماتيک کيش946اصلیحميد خالقي مقدم0859217647عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت خدمات انفورماتيک فراديس گستر کيش6892اصلیسيد عبداله ميرطاهري0451868501نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت داده ورزي فراديس البرز220341اصلیوحيد صدوقي1189307571عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مديرت امن الکترونيکي کاشف14003937668اصلیبيژن وثوقي وحدت0040082806عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۲۱۸,۶۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۹۷۱,۷۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۹۷۱,۷۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵,۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۷۱,۷۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۹۹۰,۳۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۴۳۰,۳۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۰۳۰,۳۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۸,۴۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت ملي انفورماتيکحقوقیسهامی خاص81870اصلی
شرکت خدمات انفورماتيک کيشحقوقیسهامی خاص946اصلی
شرکت خدمات انفورماتيک فراديس گستر کيشحقوقیسهامی خاص6892اصلی
شرکت داده ورزي فراديس البرزحقوقیسهامی خاص220341اصلی
شرکت مديرت امن الکترونيکي کاشفحقوقیسهامی خاص14003937668اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,444,444 13,444,444   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,312 3,795 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-