icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
قپيرا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
384209
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/12/30
سال مالی منتهی به:
1400/04/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد