مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/08 درمحل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود انتخاب روزنامه محلي و ساير موارد در صلاحيت مجمع
 
امضا کنندگان: [ Ehsan Manoochehri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد