مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پلاستيران - نماد: پلاست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  تهران بخش مرکزي محله چيتگر بلوار گلستانک خيابان زامياد پلاک4 طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سامان يزد72000.01 %
آقاي مهدي ضرابيه176290.03 %
شرکت دانا نير تهران 423040.07 %
شرکت پدم 550960.1 %
ساير سهامداران1139940.2 %
شرکت يزد باف 1349560.23 %
شرکت توليدي بهمن 14826522.57 %
بنياد ديني و فرهنگي صدوق بزرگ2787773748.4 %
جمع2973156851.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباسعلي رضايي صدر آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد رضا حسن پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي بمان فتاحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي وحيد پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
يزدباف10861487409اصلیپويا اسداللهي0067294881عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کارخانجات توليدي بهمن10100362515اصلیمحمدرضا منتظري4432670924عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سامان يزد10101190714اصلیعباسعلي رضائي صدرآبادي5519667527رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
عمراني يزد باف10840025461اصلیمحمدمهدي زارع4469644218نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
دانا نير تهران10103146060اصلیوحيد پارسا5039752261عضو هیئت مدیرهموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۸,۲۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۸,۲۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۸,۲۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۸,۲۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۷,۶۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد