مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/09/27 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير7359270.06 %
شرکت کشاورزي برکت جوين292440202.31 %
فراسازان سمنان770399176.1 %
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن 14235355011.27 %
سازمان بازنشستگي کشوري14263206011.29 %
سازمان اقتصادي رضوي16016709812.68 %
سهام ايثار گران53180243442.09 %
جمع108397500685.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا محمدپور مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي عالي گلستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا کاوه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر صالح  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
تغييرات در ماده دو اساسنامه شرکت که به پيوست تقديم ميگردد
به
تغييرات در ماده دو اساسنامه شرکت که به پيوست تقديم ميگردد
تغییر یافت .