مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سيمان کارون - نماد: سکارون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  ميرداماد شمس تبريزي شمالي کوچه نيکنام پلاک 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2011920.1 %
بنياد مستضعفان4176666620 %
آقاي علاقبنديان و خانواده10917012352.28 %
جمع15113798172.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد اقباليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدعطااله هزاوهء  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم محمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بتون شن10100917971اصلیمسعود صاحبي شاهد3871910783عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان10101222442اصلیجعفر رحمان زاده2141321964عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
کشت وصنعت اکباتان10101247300اصلیحميد اقباليان3871022195نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیظهير علي مرادي0077717023عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
عليرضا علاقبنديان3875430281اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۶,۹۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۴۵۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳,۴۵۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۴۵۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴۳,۴۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۳,۴۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۸,۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۲۰۸,۸۳۳
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 13,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 750 به صورت ناخالص
سایر موارد: