مشخصات
امضا کنندگان: [ Mahmoud Nouran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش به نشاني: تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان(سهام عدالت)2550148440.9 %
سرمايه گذاري سپه 6158682472.18 %
سايرسهامداران14069732504.99 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان293335630110.4 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 469695341216.65 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)558690078819.8 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1105373969839.18 %
جمع2654880654094.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي عسکري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون آزادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 183650سهامی عاماصلیسيد محمد ابريشمي4432144033عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات 119869سهامی عاماصلیمحمود نوريان 0451925254عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت توسعه صنايع معدني اميد 1032071985سهامی خاصاصلیمحمدتقي ابوالحسني 0421268166نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 1010282317سهامی خاصاصلیمحمدرضا خورسندي 0325617784رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه 1010129674سهامی عاماصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۶۵۴,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۱۸۰,۶۰۸
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۹۰,۲۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۲۹۰,۴۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۹۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۹۴,۵۹۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۹۵۹,۵۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸۲,۷۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۷۶,۸۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۶۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳۳,۸۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲۸,۲۱۵,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد حقوقیسهامی عام183650اصلی
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات حقوقیسهامی عام119869اصلی
شرکت سرمايه گذاري سپه حقوقیسهامی عام1010129674اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (عدالت)حقوقیسهامی عام10720243977اصلی
شرکت فولاد مبارکه اصفهانحقوقیسهامی عام10260289464اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 2,950 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مورد تائيد و تنفيذ قرار گرفت