icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
پويا سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430169
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا

1. صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 که نشانگر ارزش جاري خالص داراييهاي آن در تاريخ ياد شده مي باشد و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص داراييهاي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شده، به همراه يادداشتهاي توضيحي شماره يک تا 27 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري و با توجه به قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق هاي سرمايه گذاري ، با مدير صندوق است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي صندوق است، به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. همچنين اين صورتهاي مالي براي ارائه تصويري روشن و منصفانه از وضعيت و عملکرد مالي صندوق مي بايست در برگيرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعيت هاي موجود و اثرات آنها در آينده (که بصورت معقول در موقعيت کنوني مي توان پيش بيني نمود) باشد و به نحو درست و به گونه کافي در اين صورتهاي مالي افشا شده باشند.

3. مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود . حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي واجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي صندوق، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظـر نـسبت به صـورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مـوسسه مسئـوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه، اميد نامه صندوق و " دستورالعمل اجرايي و گزارش دهي رويه هاي مالي" صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صندوق گزارش کند.

4. براساس بررسي انجام شده، اين موسسه به مواردي که نشانگر عدم ارائه مطلوب: الف) صورت خالص داراييهاي ياد شده در تاريخ 31 شهريور ماه 1399. ب) ارزش روزانه خالص داراييهاي صندوق (NAV ) گزارش شده طي دوره مالي شش ماهه مورد رسيدگي. پ) صورت هاي سودوزيان و صورت گردش خالص داراييهاي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مذکور. از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا ، درباره مباني ارزيابي داراييها و بدهي هاي آن به شرح نوشته شده در يادداشت هاي توضيحي شماره 3 و 4 صورت هاي مالي باشد، برخورد نکرده است.

5. صورتهاي مالي سالانه منتهي به 29 اسفند 1398 صندوق توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 15 فروردين 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

6. محاسبات خالص ارزش روز دارائيها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به صورت نمونه اي طي دوره مالي توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته و ايرادي مشاهده نگرديده است.
7. اصول و رويه هاي کنترل داخلي مدير صندوق و متولي در اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و همچنين اميد نامه صندوق و روشهاي مربوط به ثبت و ضبط حسابها طي دوره مالي به صورت نمونه اي مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي بند (1-8) به موردي دال بر عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل داخلي به شرح فوق، برخورد نگرديده است.
8. درمحدوده بررسي هاي انجام شده، به استثناي موارد زير به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد اساسنامه، اميد نامه، قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرايي ثبت وگزارش دهي رويه هاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگرديده است. 1-8- مفاد بخشنامه شماره 12010023 درخصوص تکميل چک ليست رعايت قوانين و مقررات صندوق هاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا 20 روز پس از تاريخ پايان دوره سه ماهه منتهي به 1399/06/31 توسط متولي صندوق رعايت نشده است. 2-8- عليرغم مکاتبات بعمل آمده از سوي صندوق با شرکت هاي سرمايه پذير معدني و صنعتي گل گهر، بانک ملت، صنعتي زر ماکارون، صندوق بازنشستگي، نفت سپاهان و مخابرات، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانوني اخذ نگرديده است .
9. گزارش فعاليت صندوق درباره وضعيت و عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.
10. دراجراي مفادماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پـولشـويي توسط حسابـرسان، رعايـت مـفاد قانـون مـزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي استخدام نيروي انساني و تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و برگزاري برنامه هاي آموزشي مستمر درمورد چگونگي شناسايي مشتريان و درج شناسه ملي ( يا کد اقتصادي ) و کد پستي در کليه سربرگها، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

30مهر1399
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار Mahmoud Mohammadzade [Sign]8007011399/08/11 16:44:40
شريک موسسه رازدار Saied Ghasemi [Sign]8110591399/08/12 10:13:51
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881399/08/12 11:20:38