مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير ويروس کرونا به استحضار می رساند اين شرکت طرح فاصله گذاري هوشمند و محدوديت هاي بهداشتي را بطور کامل اجرا مي نمايد واين عامل تاثير چنداني بر فرآيند توليدي و عملکرد شرکت نداشته است ، بديهي است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت ، مراتب مطابق ماده 13 دستور العمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت نزد سازمان بلافاصله اطلاع رساني خواهد شد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.