icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش
سرمایه ثبت شده:
43,200
نماد:
گکيش
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
551053
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱,۱۰۰ ۱,۲۳۰ (۱۱) پرداختنی‌های تجاری ۴,۳۸۰ ۴,۳۳۷ ۱
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۱۶۹ ۴۵۲ (۶۳)
دریافتنی‌‌های تجاری ۳,۱۹۶ ۲,۷۰۷ ۱۸ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳۴۸ ۵۱۵ (۳۲) سود سهام پرداختنی ۹۴۷ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۲ ۲ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۴,۶۴۴ ۴,۴۵۲ ۴ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۵,۴۹۸ ۴,۷۹۱ ۱۵
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۲,۱۱۹ ۱۲,۱۱۹ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷ ۷ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۸,۲۴۹ ۴۱,۶۷۱ ۱۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۴۲ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۰ ۴۲ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۶۰,۳۷۵ ۵۳,۷۹۷ ۱۲ جمع بدهی‌ها ۵,۴۹۸ ۴,۸۳۳ ۱۴
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۳,۲۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۴,۴۴۸ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۳۶۶ ۳۶۶ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۲,۷۵۵ ۱۳,۴۰۲ (۵)
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۹,۵۲۱ ۵۳,۴۱۶ ۱۱
جمع دارایی‌ها ۶۵,۰۱۹ ۵۸,۲۴۹ ۱۲ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶۵,۰۱۹ ۵۸,۲۴۹ ۱۲