مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 درمحل  بلوار آفريقا (نلسون ماندلا) ، خيابان سعيدي، پلاک 33 ، واحد 5   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران کمتر از يک درصد63417851.59 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان216971355.42 %
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس(سهامي خاص)285550007.14 %
جمع5659392014.15 %