مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پتروشيمي نوري - نماد: نوري
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغيير نرخ خوراک دريافتي به استحضار می رساند بر اساس ابلاغيه وزير محترم نفت در خصوص تغيير مبناي قيمت گذاري خوراک دريافتي و فرآورده هاي تحويلي، قيمت گذاري خوراک دريافتي اين شرکت در سال 1399 بر مبناي سال گذشته مي باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.