مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30شرکت سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) - نماد: ساربيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-089 مورخ 1399/06/10، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/09 درمحل تهران فرمانيه خيابان شهيد لواساني غربي،پلاک 112و 114،ساختمان اسپندار،طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مجتمع آهک اسپندار34280 %
سيمان فراز فيروزکوه5292950.22 %
شرکت سيمان شمال70839992.95 %
شرکت گروه صنايع سيمان کرمان(سهامي عام)102073914.25 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 6797806128.32 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار12680228852.83 %
جمع21260446288.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد افخمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرجس علي اکبر شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عادل روحي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 240,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
با توجه به شيوع ويروس کرونا وشرايط مندرج در نامه شماره 104/31 مورخ 20/12/1398 ستاد مبارزه با بيماري کرونا، در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مذکور، براي مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي وحقوقي در آنها شرکت نمايند، مجمع عمومي فوق العاده به صورت مجازي و با رعايت پروتکل هاي بهداشتي برگزار گرديد.