icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه ما
سرمایه ثبت شده:
1,500,000
نماد:
ما( بيمه ما )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660311
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۴۰,۶۷۸ ۱۱۲,۶۲۳ ۲۵ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۱۵,۲۶۹ ۲۴۶,۹۸۱ ۲۸
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱۰,۷۲۸,۶۹۲ ۷,۴۱۹,۸۹۱ ۴۵ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۷۷۸,۲۶۶ ۸۲۳,۹۸۹ (۶)
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳,۰۲۰,۱۱۲ ۲,۴۴۳,۴۶۷ ۲۴ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۸۴۴,۲۷۷ ۵۶۳,۸۰۹ ۵۰
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۳۹,۲۹۶ ۳۹,۲۹۶ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۵۳۰,۷۵۹ ۵۱۳,۱۹۱ ۳ سود سهام پرداختنی ۳۳۷,۲۲۴ ۰ --
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۴,۹۳۷,۴۷۸ ۳,۹۷۳,۰۸۷ ۲۴ ذخاير حق بيمه ۱۳,۶۴۵,۰۶۳ ۱۱,۱۱۴,۷۷۱ ۲۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۲,۴۰۲,۲۸۳ ۱,۳۸۵,۲۰۶ ۷۳
مطالبات بلندمدت ۲,۶۳۱ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۹۲,۵۴۵ ۴۷,۸۹۴ ۹۳
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۲,۲۶۲,۹۹۳ ۲,۵۳۱,۰۵۸ (۱۱) سایر ذخایر فنی ۵۹۰,۱۱۷ ۵۲۳,۷۶۶ ۱۳
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۵۷,۹۴۸ ۶۰۸,۲۲۳ ۸ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳۲,۵۹۹ ۳۴,۱۲۳ (۴) حق بيمه سال‌های آتی ۱,۳۳۵,۹۰۱ ۹۱۹,۴۳۹ ۴۵
سایر دارایی‌ها ۷۰۰,۱۴۵ ۴۵۴,۴۱۵ ۵۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۰۶,۶۰۹ ۶۷,۵۵۲ ۵۸
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۲۰,۴۸۶,۸۵۰ ۱۵,۷۳۲,۷۰۳ ۳۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۳۶۳ ۲۰
اندوخته سرمایه ای ۳۳۹,۱۹۸ ۲۵۰,۷۲۷ ۳۵
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۵۳۷,۹۸۷ ۴۸۱,۲۸۵ ۱۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۲,۵۲۷,۱۸۵ ۲,۳۵۷,۳۷۵ ۷
جمع دارایی‌ها ۲۳,۰۱۴,۰۳۵ ۱۸,۰۹۰,۰۷۸ ۲۷ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۳,۰۱۴,۰۳۵ ۱۸,۰۹۰,۰۷۸ ۲۷