icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پتروشيمي جهرم
سرمایه ثبت شده:
1,500,000
نماد:
جهرم( شجهرم )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241159
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۴۰,۰۳۵ ۴۹,۴۴۱ (۱۹) پرداختنی‌های تجاری ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۴۸۰,۹۰۰ ۴۸۰,۹۰۰ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۲,۸۹۵ ۳۵,۷۴۷ ۲۰
دریافتنی‌‌های تجاری ۰ ۰ -- مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۲۷,۰۵۷ ۲۶,۹۰۸ ۱ سود سهام پرداختنی ۳۹۳ ۳۹۳ ۰
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۵۲,۷۵۴ ۱۵۲,۷۵۰ ۰ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۷۰۰,۷۴۶ ۷۰۹,۹۹۹ (۱) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۴۳,۲۸۸ ۳۶,۱۴۰ ۲۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷۳۵,۹۴۳ ۷۳۵,۹۴۳ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۶۳,۰۳۸ ۶۳,۰۵۱ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۳۹۴,۲۴۰ ۳۶۲,۴۰۵ ۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۶۲۱ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۰ ۶۲۱ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۱۹۳,۲۲۱ ۱,۱۶۱,۳۹۹ ۳ جمع بدهی‌ها ۴۳,۲۸۸ ۳۶,۷۶۱ ۱۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۹,۰۸۱ ۱۸,۲۷۹ ۴
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۳۱,۵۹۸ ۳۱۶,۳۵۸ ۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۸۵۰,۶۷۹ ۱,۸۳۴,۶۳۷ ۱
جمع دارایی‌ها ۱,۸۹۳,۹۶۷ ۱,۸۷۱,۳۹۸ ۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۸۹۳,۹۶۷ ۱,۸۷۱,۳۹۸ ۱