مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه دارويي برکت - نماد: برکت

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-089 مورخ 1400/06/01 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/25 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 5,800,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,340,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,540,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/08/09 لغایت تاریخ 1400/10/08  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
47000832435606پارسيانميدان آرژانتين
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد