مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گلتاش - نماد: شگل

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/11/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/12/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر 234823سيد روح اله حسيني کياسيد روح اله حسيني کيا0370302354عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد (مهندسي صنايع )
شرکت صنايع بهداشتي سايناشرکت صنايع بهداشتي ساينا181802سروش نامدارپورسروش نامدارپور4689746214عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد حسابداري
شرکت مرواريد هامون شرکت مرواريد هامون 2267آرش جابرانصاريآرش جابرانصاري0054635160رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مهندسي مواد
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهرشرکت مديريت ياران توسعه بهشهر237234يزدان کرمي يزدان کرمي 4230136021نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت صنعتي
شرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهرشرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهر161400مهدي رمضاني مهدي رمضاني 0048708143عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس شيمي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
يزدان کرمي