مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1397/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 درمحل شهرستان فيروزکوه شهرک وليعصر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزکوه سالن آمفي تاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد