مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بين المللي محصولات پارس - نماد: شپارس

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه صنعتي بين المللي محصولات پارسگروه صنعتي بين المللي محصولات پارس10102220898علي محمد وحيدکريميمهدي جمالي1189516561رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
مهاب برق کيشمهاب برق کيش10980204260حسن بغداديحسن بغدادي5089218900عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
نيرورگاه سيکل ترکيبي کيشنيرورگاه سيکل ترکيبي کيش10980204274سيدمصطفي الوانکارسيدمصطفي الوانکار0049600885عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
توسعه آب و برق خاورميانهتوسعه آب و برق خاورميانه14003867572محمدرضا مراديمحمدرضا مرادي0066830494نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
مهستان سبز کيشمهستان سبز کيش14003666336ميثم کريميانميثم کريميان0075063735عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس