icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه تجارت نو
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
بنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660368
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۰۲,۷۳۰ ۲۰۸,۴۴۳ (۵۱) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۰,۹۶۰ ۳,۳۳۰ ۲۲۹
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۶۰۵,۷۰۴ ۱,۴۳۱,۷۰۴ ۱۲ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۸۶,۵۵۸ ۷۶,۱۱۶ ۱۴
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۶۴,۳۶۸ ۳۱۶,۷۲۰ ۱۵ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۰۲,۴۲۰ ۲۳۶,۴۷۱ (۱۴)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۲۲,۳۶۲ ۱۷,۲۴۳ ۳۰ سود سهام پرداختنی ۳۵۰,۰۰۰ ۰ --
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۶۶,۴۵۰ ۶۸,۰۰۲ (۲) ذخاير حق بيمه ۲۳۱,۵۹۳ ۲۰۶,۷۱۷ ۱۲
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۱۳۹,۶۰۳ ۱۱۱,۰۷۳ ۲۶
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۶,۸۵۰ ۷,۹۴۶ (۱۴)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۹۹,۴۲۰ ۹۹,۴۲۱ ۰ سایر ذخایر فنی ۱۲,۷۷۰ ۹,۷۲۴ ۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۹۹,۸۳۳ ۱۹۹,۸۰۰ ۰ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۲,۷۲۴ ۱۴,۱۳۸ (۱۰) حق بيمه سال‌های آتی ۱۲,۹۳۶ ۱۱,۳۱۶ ۱۴
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۷۲۵ ۲,۴۷۴ ۵۱
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱,۰۵۷,۴۱۵ ۶۶۵,۱۶۷ ۵۹
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۵,۸۰۹ ۲۲,۰۱۵ ۱۷
اندوخته سرمایه ای ۵۱,۶۱۷ ۴۴,۰۳۰ ۱۷
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۸۸,۷۵۰ ۳۷۴,۲۵۹ (۷۶)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۴۱۶,۱۷۶ ۱,۶۹۰,۳۰۴ (۱۶)
جمع دارایی‌ها ۲,۴۷۳,۵۹۱ ۲,۳۵۵,۴۷۱ ۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲,۴۷۳,۵۹۱ ۲,۳۵۵,۴۷۱ ۵