مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:سوالات مربوط به سه شرکت مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان و مدبران هما و ابن سينا مدبر به تفکيک در نامه پيوست ارايه گرديده است
شرکت گروه صنعتي بارز - نماد: پکرمان
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 605016 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1398/11/08 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.