مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/12/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/01/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوينشرکت کشت و صنعت جوين95فاقد نمایندهمحمد طيراني بهتري0938406906عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشاورزي برکت جوينشرکت کشاورزي برکت جوين78فاقد نمایندهمحمود زنجاني طبسي0859244008عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد معدن چيمحمد معدن چي1062702808فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي مهدوي پورعلي مهدوي پور0870311743فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد ناصر نصريمحمد ناصر نصري5228074759فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
عباس صحراگرد