مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران - نماد: کيميا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثير شيوع ويروس کرونا بر فعاليت شرکت به استحضار می رساند با وجود تاثير محسوس و همه‌گير شيوع اين بيماري بر زنجيره تامين، توليد و تقاضا در سطح داخلي و جهاني، اين شرکت ضمن رعايت جوانب احتياطي بر اساس پروتکل‌هاي بهداشتي و با وجود محدوديتهاي موجود، فعاليت خود را ادامه داده است و با عنايت به تلاشهاي عمومي در جهت کنترل انتقال اين ويروس، انتظار مي‌رود به تدريج از تبعات منفي اين بيماري کاسته شده و فعاليت اين شرکت در آينده نيز مطابق روال قبل ادامه يابد. همچنين تلاش مجموعه مديريت و کارکنان اين شرکت رسيدن به اهداف اعلامي مي‌باشد اما بايد در نظر داشته باشيم که ويروس کرونا در تمام کشورهاي جهان باعث به هم ريختگي توليد در کليه بخشها گرديده، لذا چنانچه اين بيماري اثرات مثبت يا منفي بر روي قيمت‌هاي جهاني داشته باشد خارج از اراده شرکت مي‌باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.