مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Reza Yahya Abadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت باما - نماد: کاما

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/03/10  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/03/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت صنعتي آراسته معدن ( سهامي خاص )شرکت صنعتي آراسته معدن ( سهامي خاص )145673علا نقشينهعلا نقشينه0064456412عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت گروه صنعتي و معدني امير ( سهامي خاص )شرکت گروه صنعتي و معدني امير ( سهامي خاص )29247بهنام حسين زاده ظروفچيبهنام حسين زاده ظروفچي7-671646-4رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مبين متين آسياشرکت مبين متين آسيا302561نصرالله کياني رادنصرالله کياني راد3256987605نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سوژميرانشرکت سوژميران7893حسن اسلامي قانعحسن اسلامي قانع0047172738عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات بازرگاني پيمان اميرشرکت خدمات بازرگاني پيمان امير132681يوسف محمدييوسف محمدي1911266594عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
حسن اسلامي قانع