مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت سرمايه گذاري سبحان - نماد: وسبحان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/05 درمحل  خيابان وليعصر، بالاتر از پل پارک وي ،خيابان فياضي ،خيابان آقا بزرگي تا انتها ، به سمت وليعصر خيابان اکبري، بن بست يزداني، پلاک 2، موسسه فرهنگي هنري سمر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10000 %
شرکت آروين نهاد پايا (سهامي خاص)20000 %
شرکت سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه (مسئوليت محدود)20000 %
شرکت پرشيا جاويد پويا (مسئوليت محدود)20000 %
شرکت ترکوايز پارتنرز ليميتد(با مسئوليت محدود)50000000.38 %
ساير سهامداران (زير يک درصد)84400010.65 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا65001000050 %
جمع66345700151.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسام الدين عبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شروين شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد حسن مليحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیسيدمحمدحسن مليحي0010172874عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیحسين سليمي1239817681رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
آروين نهاد پايا10320858567اصلیمحمدمهدي زردوغي0069891338نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیمجتبي احمدي0056172982عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۵۰,۷۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۴۹,۳۹۶
تعدیلات سنواتی
۳۲,۷۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۸۲,۱۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۳۲,۱۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۰۸۲,۹۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۸۲,۹۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۶۹۲,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس به مبلغ ناخالص 750 ميليون ريال تعيين گرديد. حق الزحمه حسابرس و بازرس به مبلغ ناخالص 750 ميليون ريال تعيين گرديد.