مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به برگزاري مجمع وبه حد نصاب نرسيدن حاضرين در مجمع صورتجلسه هيأت مديره در اين خصوص در قالب فايل پيوست به حضور تقديم ميگردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  خيابان وليعصر(عج) ، بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 ، هتل سيمرغ   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پروين مراد90 %
احمد علوي100 %
محمد عبدالله پور100 %
احمد حيدري عبدي100 %
علي اصغر فوقي وايقان100 %
محمد حسين احمدي100 %
اميرحسين محسني 100 %
علي کرمي100 %
شرکت ريل پروازتندرخاورميانه 10000 %
شرکت توسعه تجارت صبا10000 %
امير حسين غلام نژاد16000 %
حجت الله قائدرحمتي80620 %
شرکت ريل پرداز آتي نگر100000 %
صندوق نهايت انديش اقتصاد بيدار55525921.85 %
شرکت ارزش آفرينان فدک 7960100026.53 %
جمع8517533328.39 %