icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا
سرمایه ثبت شده:
2,441,100
نماد:
وسنا( رسنا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659963
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4-در تاييديه هاي شرکت آذرخش ، طلب شرکت گروه مپنا مبلغ 139 ميليارد ريال بيشتر و بدهي شرکت توانير مبلغ 92 ميليارد ريال کمتر از دفاتر منعکس گرديده و در صورت تطبيق حساب ارائه شده ، شرکت گروه مپنا مانده بدهي خود را مبلغ 286 ميليارد ريال کمتر از دفاتر شرکت مولد نيروي خرم آباد ، اعلام نموده است . آثار مالي احتمالي ناشي از رفع مغايرات‌ فوق بر صورتهاي مالي ، نا مشخص مي باشد .

5. 5-به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

6. 6-به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

7. 7-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نگرديده است : 7-1- به شرح يادداشت توضيحي 5-1-5 صورتهاي مالي ، با توجه به بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1395/07/24 سازمان امور مالياتي (مبني بر عدم اخذ ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مديريت شبکه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي) و مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر عدم پذيرش اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مودياني که کالا و خدمات ارائه شده آنها معاف از ماليات است) ، قابليت بازيافت مبلغ 100 ميليارد ريال مطالبات شرکت مولد آذرخش بابت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي ، منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد .
8. 7-2- به شرح يادداشت توضيحي 1-3-9 صورتهاي مالي ، طبق صورتجسله‌ مورخ 1384/03/21 فيمابين شرکت سنا با شرکت توانير ، بابت مشارکت در پروژه‌هاي نيروگاهي نيمه ساخته پرند ، اروميه ، اردبيل و قائن مبلغ 200 ميليارد ريال توسط واحد مورد رسيدگي به سازمان توسعه برق ايران پرداخت گرديده و متعاقبا در توافق نهايي مورخ 1386/01/27 با شرکت توانير ، نيروگاه پرند از مجموعه توافق اوليه حذف و مقرر شده شرکت توانير تا تاريخ 1386/02/31 نسبت به واگذاري و انتقال تجهيزات و تاسيسات موجود در پروژه نيروگاه نيمه ساخته اروميه به شرکت توليد نيروي زاگرس (شرکت‌ زير مجموعه سنا) اقدام نمايد . به دليل اجرايي نشدن موارد فوق و شکايت شرکت در سال‌هاي گذشته ، دادگاه در سال 1390 ، حکم بر محکوميت شرکت توانير به افزايش سرمايه در شرکت توليد نيروي زاگرس به ميزان 40% به صورت واگذاري مالکيت نيروگاه‌هاي فوق را صادر نموده که پيرو درخواست تجديد نظر توسط شرکت توانير ، راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محکوميت شرکت توانير در تير ماه 1392 صادر گرديده و شرکت توانير پرونده را مجددا براي رسيدگي به رياست قوه قضاييه ارجاع نموده که نتيجه آن منوط به راي قطعي دادگاه مي باشد .
9. 7-3- به شرح يادداشت توضيحي 7-2-15 صورتهاي مالي ، بابت مبلغ 32/8 ميليون يورو (145ر1 ميليارد ريال) خسارت تاخير در پرداخت اقساط سررسيد شده شرکت‌ آذرخش بابت تسهيلات ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن (از محل صندوق ذخيره ارزي) ، با فرض استفاده از مفاد ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ، ذخيره اي در حسابها منعکس نشده است . عدم نياز به احتساب جريمه مذکور ، منوط به پرداخت اقساط تا 1396/12/15 و اعلام نظر نهايي مسئولين بانک فوق مي باشد .

10. 8-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت ، توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ1395/04/08 آن سازمان نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مقبول" اظهار شده است .

11. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است : 9-1- مفاد ماده 240 ، در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي .
12. 9-2- مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت (مصوب 1395/02/29 مجلس شوراي اسلامي) مبني بر عدم عضويت اعضاي هيئت مديره در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي است ، در خصوص يک عضو هيئت مديره .
13. 9-3- مفاد ماده 106 در خصوص ثبت صورتجلسه انتخاب مديران در اداره ثبت شرکتها .
14. 10-بابت تحويل 4 واحد از آپارتمان‌هاي فروخته شده منعکس در يادداشت توضيحي 1-8 صورتهاي مالي ، مبلغ 9 ميليارد ريال آن ( طبق شرايط مندرج در مبايعه نامه) ، تا کنون دريافت نشده است .
15. 11-تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/04/23 صاحبان سهام ، در خصوص وصول مطالبات شرکت آذرخش از دولت و انتقال مالکيت زمين نيروگاه علي آباد گلستان به نام شرکت و شروع عمليات اجرايي پروژه خرم آباد و موضوع بندهاي 1-7 ، 2-7 ، 1-9 ، 12 و 17 اين گزارش و رعايت ضوابط و قوانين بورس ، ‌به نتيجه نرسيده است .
16. 12-دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش و بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه‌اي مي باشد.
17. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-34 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه ، انجام شده است .
18. 14-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، ‌موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
19. 15-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره‌اي در موعد مقرر ، رعايت نگرديده است .
20. 16-تهيه و تصويب اساسنامه شرکت اصلي مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس توسط مجمع عمومي فوق العاده شرکت ، موضوع دستورالعمل رعايت ضوابط و مقررات شرکت‌هاي سرمايه گذاري (سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ، انجام نشده است .
21. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، ‌رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي عدم واريز برخي وجوه به حسابهاي بانکي ذينفعان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .

27تیر1396
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Iman Pouria [Sign]8916861396/05/02 12:33:55
مدير فني موسسه مفيد راهبر Ghasem Mohebbi [Sign]8006931396/05/02 12:43:54
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101396/05/02 12:50:45