تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/09 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 09:00 مورخ 1400/06/20 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
کارگزاری بانک آینده 65,000 65
بانک آینده 35,000 35
جمع100,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علی سعیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم غلام عباس ترابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پوریا یاسینی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق كارگزاري بانك آينده 10760335630
ضامن نقدشوندگی صندوق بانك آينده 10320894878
مدیر ثبت صندوق كارگزاري بانك آينده 10760335630
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069
حسابرس صندوق وانيا نيك تدبير 10320721862
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
14  سایر موارد
  • --
تغییر ماده 14: "در صورتی‌که پرداخت‌های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید."
35 3سایر موارد
  • --
تبصره 3 ماده 35 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: "سازمان در صورتي تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامي مواد تغيير يافته به امضاي اشخاص ياد شده رسيده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، درصورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.
40 2سایر موارد
  • --
تبصره 2 ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: "صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت ‌مدیره و مدیر عامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت ‌مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت‌ مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدير باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضاي مجاز صندوق و نحوه امضاي قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را براي دریافت مجوز ثبت به سازمان ارسال كند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد."
58 4سایر موارد
  • --
تبصره 4 ماده 58 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: "حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند 7 این ماده حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند."
19  تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
  • --
تغییر ماده 19: "در طول دوره فعاليت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت 20 همان روز، نسبت به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري اقدام كرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدير موظف است؛ حداکثر ظرف 1 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واريز کند و حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزدهاي ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واريز کند."
25  سایر موارد
  • --
تغییر مورد 3 بند "الف" ماده 25 و مورد 4 بند "ب" ماده 25: الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده 14، متولي باید كنترل نماید که:... 3) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واريز مي‌شود. ب) در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولي باید كنترل نماید که: .... 4)کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوط یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واريز مي‌شود.
25  سایر موارد
  • --
ماده 25 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: " کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده 24 به دستور مدیر و تائید متولي صورت می‌پذیرد و متولي باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأيید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد."
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم غلام عباس ترابی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.