مشخصات
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 675,000,000,000 ریال به مبلغ 900,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 2,378,106,708
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 269,471,812
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 2,108,634,896
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 21,223,043
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 99
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد