مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت واسپاري ملت - نماد: ولملت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه مالي ملتگروه مالي ملت10102801942نورالدين پارساپورنورالدين پارساپور0056984219مدیر عاملموظفدکترا
مديريت سرمايه آتيه خواهانمديريت سرمايه آتيه خواهان10320380692شهلا روشندلشهلا روشندل0779489519عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
بهسازان ملتبهسازان ملت10101543568محمدباقر اکرمابراهيم کيارش4070823972نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه معين ملتسرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435محمدمصطفي دعاگويينظام کاوياني مقدم4189783269رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
بيمه مابيمه ما10320591652مهدي عليمردانيمحمدرضا جنگجوي اسفهلان0058411917عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس