مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammadreza Tabeshakbari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/12  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/05/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
مرکزتحقيقات نوآوري سايپامرکزتحقيقات نوآوري سايپا100331محمدرضا تابش اکبريمحمدرضا تابش اکبري0042594731عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سايپاشرکت سايپا11331احمد ربيعياحمد ربيعي6159375636عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت بازرگاني سايپا يدکشرکت بازرگاني سايپا يدک89295داريوش گل محمديداريوش گل محمدي0620039094رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکارشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220عليرضا وظيفهعليرضا وظيفه1930659334نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپاشرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346حسين شهرياريحسين شهرياري5309850562عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمدرضا تابش اکبري