مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چيني کرد - نماد: کرد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/28 درمحل تهران، سهروردي شمالي، هويزه شرقي، شماره 34 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Ali Akbar Zand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد