مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد شهرک صنعتي ماشين سازي و فن اوري هاي برتر خ کوشش يک شماره 309 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
اگهي دعوت از طريق پيک به اطلاع کليه سهامداران رسيده است.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد