مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

موضوع:  تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه  
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-98A-080 مورخ 1398/09/19 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز و تا تاریخ 1398/12/18 تمدید گردید