icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پارسان لين ارتباطات
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
هاي وب3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پارسان لين ارتباطات

1. 1)صورتهاي مالي شرکت پارسان لين ارتباطات (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به ‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)دارايي هاي نامشهود موضوع يادداشت توضيحي 11 همراه صورت هاي مالي، شامل حق الامتياز پروانه FCP مي باشد. با توجه به تصميمات متخذه توسط مديريت شرکت مادر و واحد مورد رسيدگي در خصوص ارائه خدمات اينترنت پرسرعت ADSL در سال مورد گزارش توسط شرکت داده گستر عصر نوين(شرکت مادر ) و با درنظر گرفتن مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-20 همراه صورت هاي مالي ، تعيين ميزان قابل بازيافت منافع اقتصادي از پروانه مزبور با توجه به نامشخص بودن نتايج اقدامات و مذاکرات در جريان در خصوص تقليل ميزان بدهي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا بازيافت آن از طريق شرکت مادر، در شرايط حاضر تعيين آثار تعديلات احتمالي که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
5. 5)سرفصل پيش پرداخت ها (يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي) شامل پرداخت هاي انجام شده به مخابرات استان ها جمعا به مبلغ 56.870 ميليون ريال جهت تجهيز زيرساخت هاي مخابراتي، راه اندازي و نگهداري خطوط ارتباطي اينترنتي از سنوات قبل (ارقام راکد و سنواتي) مي باشد که در اين رابطه قرارداد و يا توافقنامه اي مبني بر نحوه و چگونگي مستهلک نمودن مانده پيش پرداخت مزبور ارائه نشده است. همچنين سرفصل ذخاير (يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي) شامل ذخيره هزينه هاي مخابراتي به مبلغ 55.645 ميليون ريال مربوط به اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد که بر اساس اعلاميه هاي ارسالي مخابرات استان ها در حساب ها منظور وليکن مورد اعتراض شرکت واقع شده است که تا تاريخ تهيه اين نکات تعيين تکليف نگرديده است. در اين ارتباط در نبود مستندات و شواهد کافي از جمله عدم تهيه تطبيق حساب فيمابين با شرکت هاي مخابراتي، حصول اطمينان از صحت احتساب مانده ذخيره منعکس در حساب ها و چگونگي و تعيين آثار مالي ناشي از رفع مغايرت هاي احتمالي با شرکت هاي مخابراتي فوق الذکر در شرايط حاضر براي حسابرسان ميسر نگرديده است.
6. 6)پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي جهت دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (6 فقره) به مبلغ 29.377 ميليون ريال ، پيش‌پرداخت‌ها ( 2 فقره ) به مبلغ 17.239 ميليون ريال و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها ( 4 فقره ) به مبلغ 17.078 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديه‌ وکيل حقوقي و تائيديه تنخواه گردان، سرمايه گذاري در شرکت هاي فناوران نوين بنيان پاسارگاد و پارس گيتي ارتباط در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. مضافا سپرده هاي نقدي ضمانتنامه هاي بانکي جمعا به مبلغ 1.161 ميليون ريال ، اسناد تضميني ما نزد بانک ها جمعا به مبلغ 20.114 ميليون ريال و ضمانتنامه هاي بانکي ما نزد ديگران جمعا به مبلغ 7.301 ميليون ريال در تاييديه هاي واصل شده از بانک ها منعکس نگرديده است . به دليل عدم دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي فوق الا شاره و در غياب اطلاعات کافي در خصوص قابليت وصول مطالبات و چگونگي تسويه بدهي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات احتمالي که از بابت مراتب فوق بر صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
7. 7)با عنايت به يادداشت توضيحي 21 همراه صورتهاي، به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ماده 9 قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، واحد هاي فناور مستقر در پارک هاي علم و فناوري بر اساس ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري از معافيت مالياتي 25 ساله برخوردار مي باشند. با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم در تعيين هزينه هاي قابل قبول مالياتي، احتساب ذخيره ماليات در حساب ها ضروري مي باشد. ليکن بدليل عدم دسترسي به تمامي اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.

8. 8) به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 7، و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 لغايت 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پارسان لين ارتباطات (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9)براساس متن صورت هاي مالي نتيجه عمليات شرکت به دليل انتقال کارهاي اجرائي به شرکت مادر، نسبت به سال گذشته 67 درصد کاهش داشته و شواهد موجود بيانگر آن است که در تاريخ اين گزارش به دليل انتقال وظيفه خدمات اينترنت پرسرعت ADSL توسط شرکت داده گستر عصر نوين نسبت به تعديل نيروي انساني، اقدام شده است.
10. 10)به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-10 و 1-14 همراه صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالاي شرکت از پوشش بيمه اي کافي در برابر خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.
11. 11)نظر استفاده‌کنندگان از اين گزارش را به ‌مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 3-2-30 همراه صورتهاي مالي در خصوص بدهي‌هاي احتمالي مرتبط با اخذ مفاصا حساب قراردادهاي ارائه خدمات، جلب مي‌نمايد.

12. 12)صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر 1398 شرکت، توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 12 اسفند 1398¬ نسبت به صورتهاي مالي، نظر "مشروط" اظهار شده است.

13. 13)مفادماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه ازتاريخ تصويب ، رعايت نشده است .
14. 14)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 همراه صورتهاي مالي که به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام ‌شده و توسط هيئت ‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است. ضمنا ساير مطالب قابل ذکر در خصوص معاملات مزبور به شرح زير است: الف- درخصوص معاملات انجام شده با پارس ارتباطات ، به دليل وجود اعضاي مشترک هيئت مديره، عملا اجراي مفاد ماده مذکور امکانپذير نبوده است و تصويب آن معاملات منوط به تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. ب - در خصوص ساير معاملات انجام شده با ساير شرکتها مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت مزبور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در راي گيري رعايت شده است.
15. 15)گزارش هيئت‌ مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با صورت هاي مالي و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکت، مطابقت ندارد.
16. 16)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص ، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.

31فروردین1400
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Alireza Zandbabaraeisi [Sign] 1400/01/31 23:29:48
شريک موسسه ارقام نگر آريا Mostafa Ahmadi Vosta Kolaei [Sign] 1400/01/31 23:55:04
مدير موسسه ارقام نگر آريا Mohammadtaghi Rezaei [Sign] 1400/01/31 23:57:50