مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:نام خانوادگي منشي مجمع (آقاي عباس بهرامي) صحيح مي باشد که در اين اصلاحيه تصحيح مي گردد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1400/05/09 درمحل  کيلومتر دوم بلوار مدرس- نبش خيابان فضيلت-کارحانجات مخابراتي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران101304800.31 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند2413726427.46 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت69361783421.44 %
جمع94512095629.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين انصاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا فاضل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد فيروزي جهرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس بهرامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیجمشيد آقائي1209835657رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیروح اله نصيري2451627115عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیمهدي راستي5159073000عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سبد گردان آرمان اقتصاد14003739253اصلیافشين انصاري2391022085نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري استان بوشهر10320114410اصلیسيدابوالفضل پوراکبريان جهرمي2470696313عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۸۶,۵۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۸۶,۵۴۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۸۶,۵۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸۶,۵۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۲۳۵,۳۶۲
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد