مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ملي صنايع مس ايران - نماد: فملي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سهام شرکتهاي حقوقي به استحضار می رساند شرکت ملي صنايع مس ايران در راستاي حمايت از سرمايه گذاران خرد اقدام به تامين و پرداخت اعتبار به مبلغ 5.000 ميليارد ريال جهت بازارگرداني سهام درصندوق بازارگرداني صنعت مس ومبلغ 5.000 ميليارد ريال جهت خريد سهام تا 8 آبان ماه جاري درشرکتهاي تابعه نموده است وطي اين مدت هيچ يک از سهامداران عمده حقوقي شرکت ، فروشنده سهام خود نبوده اند
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.