icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
سيدکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
539440
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري وتوسعه صنايع سيمان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت‏ مالي به تاريخ30 اسفند 1399،صورتهاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هـاي مالي ياد شده طبق استانداردهـاي حسابداري، با هيأت‌ مديره شرکت اسـت. اين مسئوليـت شامل طراحي، اعمال و حفـظ کنترل‏هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت‏هـاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتهـا، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتبـاه باشـد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهـاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهـاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هـاي مالي، اطمينان معقول کسـب شـود. حسابرسي شامل اجراي روشهـايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورتهـاي مالي است. انتخاب روش‏هـاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهـاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهـاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابـي اين خطـرهـا، کنتـرلهـاي داخلي مربـوط به تهيـه و ارائه صورتهـاي مالي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايـط موجـود، و نه به قصـد اظهـارنظر نسبـت به اثر بخشي کنترلهـاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هـاي حسابداري استفاده شـده و معقول بودن برآوردهـاي حسابـداري انجام شده توسـط هيـأت‌‌ مديـره و نيز ارزيابي کليت ارائه صـورتهـاي مالي اسـت. اين سـازمـان اعتقـاد دارد که شـواهـد حسـابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهـاي مالي، کافي و مناسب اسـت. همچنيـن اين سـازمـان مسئـوليـت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعـايـت الزامـات قانـوني مقـرر در اصـلاحيـه قانـون تجـارت و مفـاد اسـاسنـامـه شرکـت را به مجمـع عمـومـي عـادي صـاحبـان سهـام گزارش کنـد.

4. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي‏ها و بدهي‏هـاي قابل تشخيص شرکت‏هاي فرعي و وابستـه در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعييـن نگرديده و صورتهاي مالي تلفيقي گروه بر اين اساس تهيه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهاي فرعي و وابسته مندرج در صورتهاي مالي تلفيقي گروه از جملـه ارزش دفتري سرمايـه‌گذاري در شرکت‎هاي وابسته، داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود، سرقفلي و منافع فاقد حق کنترل (يادداشت‎هاي توضيحي 13 الي16 و27) به نحو صحيح منعکس نگرديده است. همچنين سرمايه‎گذاري در شرکت آذرخـاک به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس نيافته است. مضافا آثار معاملات مالکانه و افشاي جريانهاي نقدي (فروش سهام شرکت فرعي با حفظ کنترل) و نقدي آن تحت سرفصل فعاليت هاي تامين مالي شناسايي نشده است. همچنين حسابهاي دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏هاي گروه با توجه به يادداشت 18 به مبلغ 238 ميليارد ريال (شرکت اصلي 35 ميليارد ريال) راکد و سنواتي مي‎باشد که صرفا مبلغ 97 ميليارد ريال کاهش ارزش حسابهاي دريافتني گروه در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق تعديل حسابها ضروريست، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپـذير نگرديده است.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‏گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي‏دهد.

6. به‏شرح يادداشت توضيحي 13-1-1، داراييهاي ثابت مشهود گروه از پوشش بيمه اي مناسب بر خوردار نمي‎باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 28-1-4، سرفصل پرداختني‏هاي تجاري و ساير پرداختني‏ها شامل مبالغ 154ميليارد‏ريال و119 ميليارد‏‏ريال دريافتي از محل وجوه اداره شده قانون هدفمند کردن يارانه‏ها طي سنوات گذشته مربوط به شرکت‏هاي بين‏المللي ساروج بوشهر، سيمان شمال و سيمان مازندران مي‏باشد که تاکنون تسويه نشده و علي‏رغم اعلام بانک مبني بر تسويه بدهي مذکور، شرکتها بـا توجه به افـزايش چند برابري بهاي سوخت (مازوت)، در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، درخواست بلاعوض نمودن مبلغ مذکور و حمايت از توليد داخلي را نموده‏اند که تعيين وضعيت قطعي و نحوه تسويه آن، تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. به شرح يادداشت‎هاي 1- 3-40 الي 3-3-40، در ارتباط با زمين 13 هکتاري کارخانه شرکت سيمان فيروزکوه، از طرف اشخاص حقيقي بر عليه شرکت اقامه دعوي شده که رأي اوليه دادگاه فيروزکوه در سال 1386 مبني‎بر خلع يد و قلع و قمع بنا بر عليه شرکت صادر گرديده، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است که نهايتا طبق رأي تجديد نظر استان تهران راي اوليه نقض گرديده و تشخيص موضوع در صلاحيت مرجع صالح ( دادگاه انقلاب) اعلام شده است. همچنين اراضي کارخانه گروه صنعتي سيمان کرمان، در سال 1346 بصورت حدي و بدون تعيين حدود خريداري گرديده است. با توجه به اينکه بخش عمده اي از اراضي مطروحه طبق نظريه کميسيون منابع طبيعي، ملي محسوب مي‎گردد و صرفا ميزان 44 هکتار از اين اراضي به شرکت اختصاص يافته، موضوع مورد اعتراض شرکت واقع و دعوي مطروحه در دادگاه در حال رسيدگي مي‎باشد و تعيين تکليف نهايي وضعيت زمين‎هاي شرکت منوط به رأي دادگاه مي‎باشد. مضافا اسناد مالکيت زمين محل کارخانه شرکت سيمان ساروج و شرکت آسياي آرام بنام شرکتهاي مذکور منتقل نشده است و در شرکت ساروج بوشهر شخصي ادعاي مالکيت قسمتي از زمين محل کارخانه را عنوان نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي کنگان در تاريخ 14/10/1398 مطرح گرديد که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. به‏شرح يادداشت توضيحي 5-1-18، مبلـغ 267 ميليـارد ريال ماليـات و عـوارض ارزش افـزوده صـورتحسابهاي گاز و برق ‎سالهاي 1392 لغـايـت سال‎ مالي ‎مـوردگـزارش‎ شـرکـت فرعي بيـن‎المللـي ساروج بـوشهـر، به عنـوان طلـب از اداره امـور مالياتي تحـت سرفصـل ساير دريـافتني‎هـا (اعتبار مالياتي) منظـور گرديـده، که از ايـن بابت صرفـا مبلغ 93 ميليارد ريال آن قطعي و مورد تائيـد اداره امور مالياتي قـرارگرفتـه و از بابت الباقي مبلغ مذکور تا تاريخ اين گزارش، اقدامي از طرف مقامات مالياتي بعمل نيامده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. مسئوليـت "سايراطـلاعات" با هيئت مديـره شرکت اصلي است. " ساير اطـلاعات " شامل اطـلاعات مـوجـود درگـزارش تفسيـري مـديـريـت اسـت. اظهار نظر ايـن سازمان نسبـت به صـورتهـاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطـلاعات" نيسـت و نسبـت بـه آن هيـچ نـوع اطمينانـي اظهـار نمـي‌شـود. در ارتـبـاط بـا حسابرسي صـورتهـاي مـالـي، مسئـوليـت ايـن سازمان مـطالعـه "سـايـر اطـلاعـات" بـه منظـور شناسايـي مغـايـرت‌ هـاي با اهميـت آن با صـورتهـاي مـالـي يـا بـا اطـلاعـات کسـب شـده در فـرآينـد حسـابـرسـي و يـا تحريـف ‌هـاي بـا اهميـت اسـت. درصـورتـي کـه ايـن سـازمـان بـه ايـن نتيجـه بـرسـد کـه تحـريـف بـا اهميتـي در "سـايـر اطـلاعـات" وجـود دارد، بـايـد ايـن مـوضـوع را گـزارش کنـد .همان‎طور که در بند 4 در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به نتيجه رسيده که مبالغ اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت درخصوص موارد فوق به طور بااهميت تحريف شده است.

11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني‌بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است.
12. اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره شرکت، جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 خرداد 1399، در خصوص بندهاي 4، 7 الي 9 ، 11، 15 و 16 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
13. طبق يادداشت توضيحي 6-39 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
14. گـزارش‎ هيئت‏مـديـره دربـاره فعـاليت و وضـع عمومي شرکت، مـوضوع ماده 232 اصلاحيه قـانـون تجـارت، که بـه منظور تقـديم بـه مجمع عمومي عادي صـاحبان سهام تنظيم گرديده، مـورد بررسي ايـن سـازمان قـرار گـرفته است. با تـوجه بـه رسيدگي‎هـاي انجام شده، نظر اين سـازمان بـه موارد بـا اهميتي کـه حـاکي از مغـايرت اطـلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مـدارک ارائـه شـده ازجانـب هيـأت مديره بـاشـد، جلـب نشـده اسـت.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: 1-15-مفاد بند (يک) ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 31/3/ 1399 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتهـا. 2-15-مفاد بند (الف) ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيأت‌مديره. 3-15-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني‌ بر پرداخت سود تقسيم شده در مهلت قانوني طبق مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي.
16. موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل است: 1-16-مفاد ماده42 در خصوص افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت، مشخصات و اطلاعات مديران اجرايي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت. 2-16-مفاد ماده 28 مبني بر واگذاري سهام شرکت اصلي در تملک شرکت هاي فرعي.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌‏ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ‌خصوص به موارد با اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.

18اردیبهشت1400
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني سازمان حسابرسي Reza Akbari [Sign]8413441400/02/22 18:23:10
مديرارشد سازمان حسابرسي Seyed Samad Mirhosseini Motlagh [Sign] 1400/02/22 18:35:11
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Norouz Dadashzadeh [Sign]8002851400/02/22 18:38:28