مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي جابر ابن حيان - نماد: دجابر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/03/24 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 5 جاده مخصوص تهران کرج - داروسازي جابر ابن حيان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
صاحبان سهام ميتوانند يک روز قبل از تشکيل مجمع جهت دريافت برگه ورود ، به محل شرکت مراجعه کنند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره داروسازي جابر ابن حيان(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد