مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/01/26 درمحل تهران، بلوار ميرداماد، نبش کوچه کجور، پلاک 231   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي9148354569.15 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا109342081610.93 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني255703194525.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا475692528847.57 %
جمع932221350593.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جوادنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 10,000,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1397/12/29   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید:  1397/01/31   دوره: 12 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .

سایر موارد
توضیحات: