مشخصات
امضا کنندگان: [ Shohreh Ahmadpour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي - نماد: وملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  قانوني شرکت واقع در کيلومتر 18 جاده قديم کرج - اسماعيل آباد - گروه صنعتي ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا12611710.51 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران33393581.35 %
شرکت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري2640700110.68 %
صندوق بازنشستگي کشوري21168106885.58 %
جمع24268859898.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي انتشاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي جمشيديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شال باف اصفهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت عمران ساختمان تراز پي ريز126357سهامی خاصاصلیسيدمحمدعلي آقاسيدمحمدکشميري0558949861عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا272718سهامی خاصاصلیبهروز رياحي3591273384رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري تخصصي مديريت دولتي
شرکت آزادراه امير کبير79809سهامی خاصاصلیگلنار نصراللهي0040650170عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوق قضايي
صندوق بازنشستگي کشوري11111موسسه غیر تجاریاصلیعلي شال باف اصفهاني1285808355نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي صنايع
شرکت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري321168سهامی خاصاصلیسلمان آذربايجاني1292157577عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۳,۷۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۳,۷۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۴,۲۰۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۵۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۰۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۵۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۲۴۷,۳۶۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون سامانه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت عمران ساختمان تراز پي ريزحقوقیسهامی خاص126357اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه صباحقوقیسهامی خاص272718اصلی
شرکت آزادراه امير کبيرحقوقیسهامی خاص79809اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیموسسه غیر تجاری11111اصلی
شرکت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیسهامی خاص321168اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد.