مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-125 مورخ 1398/12/14و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/02/09 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 48,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 74,400,000 میلیون ریال  ، تعداد 26,301,219,329 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 98,780,671 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/07/12 لغایت تاریخ 1399/07/26  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0565660008170سپهپارک لاله تهران