مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-068 مورخ 1398/08/26 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/10 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 750,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,025,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 225,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/10/24 لغایت تاریخ 1398/12/23  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
22100221000رفاه کارگرانسلامت ظفر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد