مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) - نماد: ساربيل

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-120 مورخ 1394/11/14  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/09  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 240,000 میلیون ریال به‌مبلغ 480,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 240000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/08/05 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد