مشخصات
امضا کنندگان: [ Mahmoud Yaghmaei [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت شهد ايران - نماد: غشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  واقع در مشهد - کيلومتر 5/5 جاده مشهد - قوچان - روبروي خيابان آزادي 135   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي کمتر از يکصد هزار سهم100000.01 %
سهامداران حقوقي کمتر از يکصد هزار سهم201000.02 %
سهامداران حقوقي بالاتر از يکصد هزار سهم3350860326.81 %
سهامداران حقيقي بالاتر از يکصد هزار سهم 6064315448.51 %
جمع9418185775.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا صادقي مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن متقيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد امير حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا اجلالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي حميد طيبي0937582441اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آقاي صادق مرتضوي علوي0681653965اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
آقاي حسن متقيان0940095092اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سهامي عام)89584سهامی عاماصلیآقاي ابوالفضل متين0049177699نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)85207سهامی عاماصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۳,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۹,۵۰۰)
تعدیلات سنواتی
(۶۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰۰,۱۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۰,۱۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۳,۵۴۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۳,۵۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۳,۵۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۸۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۵,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راهبرد پيام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
آقاي حسن متقيانحقیقی0940095092اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سهامي عام)حقوقیسهامی عام89584اصلی
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)حقوقیسهامی عام85207اصلی
شرکت سايا گسترحقوقیبا مسئولیت محدود21030اصلی
شرکت سرمايه گذاري نوش مازندران( سهامي خاص)حقوقیسهامی عام248166اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,111,111   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد