مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Salehi Yekta [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/11/13  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/11/13 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
علي علي نزاد خباز علي علي نزاد خباز 0932829902فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
محمود اسکندر نيا محمود اسکندر نيا 0940227201فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
مهدي منوچهري مهدي منوچهري 0901013048فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
عباسعلي شاهرودي عباسعلي شاهرودي 4590897458فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
محمد فقيه زادهمحمد فقيه زاده0931289521فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد صالحي يکتا