مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  خيابان فردوسي خ سرهنگ سخائي پلاک 40 طبقه 2 شرکت کارخانجات کابلسازي تک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2220 %
شرکت سرمايه گداري ملي ايران3604974.01 %
آقاي نيما کشتي آراي111239912.36 %
آقاي رضا کشتي آراي499231155.47 %
جمع646542971.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيما کشتي آراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فتاحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عبدالحسين بازرگان0037857967اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ديپلم
سيد جلال اسداللهي3932618947اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
نيما کشتي آراي0080899218اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امير بيات0059573600اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۱۵۶
تعدیلات سنواتی
(۴,۱۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۹۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: